5000w high power amplifier circuit Part : A564 ,TIP 41 , TIP 42 , SC2922 , SA1216 5000w amplifier circuit diagram 5000w audio amplifier circuit diagram, 5000w amplifier price, simple power amplifier circuit, voltage amplifier circuit, power amplifier design, 1000 watts audio amplifier circuit, high power audio amplifier circuit diagram